[:en]Работы[:ru]Работы[:kz]Еңбектері[:]

[:en]

Торегельды Шарманов является автором около 360 публикаций, в том числе 49 монографий и 36 изобретений

Қас-қағым…

Т. Шарманов, Алматы, 2018 ж.

Бұл өмірбаяндық кітапта академиктің өмірі, өткен жолы мен отбасы туралы естеліктері бар.

АЛМАТЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ. АДАМЗАТҚА СЫН-ҚАТЕРЛЕР THE DECLARATION OF ALMA-ATA IN THE CONTEXT OF THE NEW MILLENNIUM

Т. Шарманов, Алматы, 2018 ж.

Бұл кітап бірінші “Денсаулық құқығына ұзақ Өрлеу” (1998 ж.), екінші “ұлы Алматы конференциясына дейін және одан кейінгі әлемдік денсаулық сақтау” (2003 ж.), үшінші “әлемдік денсаулық сақтау шебі” (2008 ж.), төртінші “адами дамудың жаңа мыңжылдығындағы Алматы” (2013 ж.) негізінде толықтырылған бесінші кітапты ұсынады.

Ұлы Алматы конференциясына дейін және одан кейінгі әлемдік денсаулық сақтау

Т. Шарманов, Алматы, 2003 ж.

Кітап 1978 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы/ЮНИСЕФ Алматы халықаралық конференциясының 25 жылдығына арналған. денсаулық сақтаудың эмпирикалық емдеуден медициналық көмек жүйесін ұйымдастыруға дейінгі даму тарихы, қоғамдық даму мен денсаулық сақтау прогресінің өзара байланысы сипатталған. Арнайы бөлім МСАК тұжырымдамасына, “денсаулық және ауру” ұғымының мәні философиясына және оның МСАК тұжырымдамасындағы орнына арналған.

Қазақстан Республикасы халқының (15-80 жас) тамақтану жағдайын жалпыұлттық зерттеу, 1996

Шарманов Т. Ш., Абуова Г. О., Алматы, 2001 ж.

БМонографияда БҰҰДБ мен ДДҰ Еуропалық өңірлік бюросының техникалық қолдауымен ҚР тамақтандыру институты орындаған ҚР халқының тамақтануын алғашқы ұлттық зерттеу нәтижелері ұсынылған

Денсаулық сақтау экономикасы және Қазақстандағы мемлекеттік денсаулық сақтау қызметінің перспективалары.

Т. Шарманов, Алматы, 2010 ж.

Кітапта Денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс істеуінің экономикалық қағидаттары баяндалған, Қазақстанның денсаулық сақтау реформасының әлеуетті неғұрлым ұтымды бағыттары талқыланады.

Қазақстан жаһандық тамақтану мәселелері аясында

Т. Шарманов, Алматы, 2000 ж.

Экономиканың жаһандануы және қоғамдық денсаулық сақтаудың даму тенденциялары жағдайында республика үшін тамақтанудың ең өзекті мәселелері қарастырылады. Тамақтану Институтының нутрициологияның негізгі проблемалары бойынша көпжылдық зерттеулерінің нәтижелері жинақталған: семіздік, қант диабеті, тамақтану, қатерлі ісік, туберкулез, жүрек-тамыр аурулары, иммунитет, негізгі микронутриенттік тапшылық. емшекпен емізу

Денсаулық құқығына ұзақ көтерілу

Т. Шарманов, Алматы, 1998 ж.

Монографияда әлемдік денсаулық сақтау жағдайына және оның негізгі бөлімі – алғашқы медициналық-санитарлық көмекке (БМСК) тарихи даму тұрғысынан терең талдау жасалды. 1978 жылы әйгілі Алматы халықаралық ДДСҰ/ЮНИСЕФ конференциясына дайындық және оны өткізу кезеңінің жұртшылыққа аз мәлім фактілері сипатталған

Диетология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі

Т. Шарманов, М. Ахмет-Төре, Алматы, 1998 ж.

Емдеу туралы ойлар

Т. Шарманов, А. Т. Шарманов, Алматы, 1995 ж

Зерттеу бұрынғы Одақ республикаларында Денсаулық сақтау дағдарысына әкелген жағдайларға талдау жасайды, дағдарыстан шығу және жаңа жағдайда медициналық қызмет көрсету жолдары ұсынылады

Қымыз бен шұбаттың емдік қасиеттері

Т. ш. Шарманов, Ә. қ. Жанғабылов, Алматы, 1991 ж

Емдік-диеталық зерттеу деректері ұсынылған. Қымыз, шұбат, бие және түйе сүтінің физикалық-химиялық қасиеттері, олардың емдік әсерінің жаңа механизмдері сипатталған. Ішкі ағзалардың әртүрлі созылмалы ауруларын емдеу схемалары ұсынылған.

[:ru]

Торегельды Шарманов является автором около 360 публикаций, в том числе 49 монографий и 36 изобретений

Қас-қағым…

Т. Шарманов, Алматы, 2018 ж.

Эта автобиографическая книга содержит воспоминания академика о его жизни, пройденном пути и семье.

ААЛМА-АТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. ВЫЗОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ THE DECLARATION OF ALMA-ATA IN THE CONTEXT OF THE NEW MILLENNIUM

Т. Шарманов, Алматы, 2018 ж.

Данная книга представляет пятое, дополненное из-дание на основе первой «Долгое восхождение к праву на здоровье» (1998 г.), второй «Мировое здравоохранение до и после великой Алма-Атинской конференции» (2003 г.), третьей «Алматинский рубеж мирового здравоохранения» (2008 г.), четвертой «Алматы в новом тысячелетии челове-ческого развития» (2013 г.).p>

Мировое здравоохранение до и после великой Алма-Атинской конференции

Книга посвящена 25-летию Алма-Атинской международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ в 1978г. Описывается история развития здравоохранения от эмпирического врачевания до организации системы медицинской помощи, о взаимосвязи между общественным развитием и прогрессом здравоохранения. Специальный раздел посвящен концепции ПМСП, философии сущности понятия “Здоровье и болезнь” и его места в концепции ПМСП.

Общенациональное исследование состояния питания населения (15-80 лет) Республики Казахстан, 1996

Шарманов Т. Ш., Абуова Г. О., Алматы, 2001 ж.

В монографии представлены результаты первого национального исследования питания населения РК, выполненная Институтом питания РК при технической поддержке ПРООН и Европейского регионального бюро ВОЗ

Экономика здравоохранения и перспективы государственной службы охраны здоровья в Казахстане.

Т. Шарманов, Алматы, 2010 ж.

В книге изложены экономические принципы функционирования системы здравоохранения, обсуждаются потенциально наиболее рациональные направления реформы здравоохранения Казахстана.

Казахстан в контексте глобальных проблем питания

Т. Шарманов, Алматы, 2000 ж.

Рассматриваются наиболее актуальные для республики проблемы питания в условиях глобализации экономики и тенденции развития общественного здравоохранения. Обобщены результаты многолетних исследований Института питания по ключевым проблемам нутрициологии: ожирение, диабет, взаимосвязь питания, рака, туберкулеза, сердечно-сосудистые заболевания, иммунитет, основные микронутриентные дефициты. грудное вскармливание.

Долгое восхождение к праву на здоровье

Т. Шарманов, Алматы, 1998 ж.

В монографии сделан глубокий анализ состояния мирового здравоохранения и его основного раздела – первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в контексте исторического развития. Описаны малоизвестные общественности факты периода подготовки и проведения знаменитой Алма-Атинской международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ в 1978г.

Русско-казахский словарь терминов по диетологии

Русско-казахский словарь терминов по диетологии Т. Шарманов, М. Ахмет-Торе, Алматы, 1998 г

Мысли о врачевании

Т. Шарманов, А. Т. Шарманов, Алматы, 1995 ж

Книга посвящена 25-летию Алма-Атинской международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ в 1978г. Описывается история развития здравоохранения от эмпирического врачевания до организации системы медицинской помощи, о взаимосвязи между общественным развитием и прогрессом здравоохранения. Специальный раздел посвящен концепции ПМСП, философии сущности понятия “Здоровье и болезнь” и его места в концепции ПМСП

Лечебные свойства кумыса и шубата

Т. ш. Шарманов, Ә. қ. Жанғабылов, Алматы, 1991 ж

Представлены данные изучения лечебно-диетических. Физико-химических свойств кумыса, шубата, кобыльего и верблюжьего молока, описаны новые механизмы их лечебного действия. Представлены схемы лечения различных хронических заболеваний внутренних органов.

[:kz]

Төрегелді Шарманов 360-қа жуық басылымның авторы, оның ішінде 49 монография, 46 өнертабысы бар

Қас-қағым…

Т. Шарманов, Алматы, 2018 ж.

Бұл өмірбаяндық кітапта академиктің өмірі, өткен жолы мен отбасы туралы естеліктері бар.

АЛМАТЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ. АДАМЗАТҚА СЫН-ҚАТЕРЛЕР THE DECLARATION OF ALMA-ATA IN THE CONTEXT OF THE NEW MILLENNIUM

Т. Шарманов, Алматы, 2018 ж.

Бұл кітап бірінші “Денсаулық құқығына ұзақ Өрлеу” (1998 ж.), екінші “ұлы Алматы конференциясына дейін және одан кейінгі әлемдік денсаулық сақтау” (2003 ж.), үшінші “әлемдік денсаулық сақтау шебі” (2008 ж.), төртінші “адами дамудың жаңа мыңжылдығындағы Алматы” (2013 ж.) негізінде толықтырылған бесінші кітапты ұсынады.

Ұлы Алматы конференциясына дейін және одан кейінгі әлемдік денсаулық сақтау

Т. Шарманов, Алматы, 2003 ж.

Кітап 1978 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы/ЮНИСЕФ Алматы халықаралық конференциясының 25 жылдығына арналған. денсаулық сақтаудың эмпирикалық емдеуден медициналық көмек жүйесін ұйымдастыруға дейінгі даму тарихы, қоғамдық даму мен денсаулық сақтау прогресінің өзара байланысы сипатталған. Арнайы бөлім МСАК тұжырымдамасына, “денсаулық және ауру” ұғымының мәні философиясына және оның МСАК тұжырымдамасындағы орнына арналған.

Қазақстан Республикасы халқының (15-80 жас) тамақтану жағдайын жалпыұлттық зерттеу, 1996

Шарманов Т. Ш., Абуова Г. О., Алматы, 2001 ж.

БМонографияда БҰҰДБ мен ДДҰ Еуропалық өңірлік бюросының техникалық қолдауымен ҚР тамақтандыру институты орындаған ҚР халқының тамақтануын алғашқы ұлттық зерттеу нәтижелері ұсынылған

Денсаулық сақтау экономикасы және Қазақстандағы мемлекеттік денсаулық сақтау қызметінің перспективалары.

Т. Шарманов, Алматы, 2010 ж.

Кітапта Денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс істеуінің экономикалық қағидаттары баяндалған, Қазақстанның денсаулық сақтау реформасының әлеуетті неғұрлым ұтымды бағыттары талқыланады.

Қазақстан жаһандық тамақтану мәселелері аясында

Т. Шарманов, Алматы, 2000 ж.

Экономиканың жаһандануы және қоғамдық денсаулық сақтаудың даму тенденциялары жағдайында республика үшін тамақтанудың ең өзекті мәселелері қарастырылады. Тамақтану Институтының нутрициологияның негізгі проблемалары бойынша көпжылдық зерттеулерінің нәтижелері жинақталған: семіздік, қант диабеті, тамақтану, қатерлі ісік, туберкулез, жүрек-тамыр аурулары, иммунитет, негізгі микронутриенттік тапшылық. емшекпен емізу

Денсаулық құқығына ұзақ көтерілу

Т. Шарманов, Алматы, 1998 ж.

Монографияда әлемдік денсаулық сақтау жағдайына және оның негізгі бөлімі – алғашқы медициналық-санитарлық көмекке (БМСК) тарихи даму тұрғысынан терең талдау жасалды. 1978 жылы әйгілі Алматы халықаралық ДДСҰ/ЮНИСЕФ конференциясына дайындық және оны өткізу кезеңінің жұртшылыққа аз мәлім фактілері сипатталған

Диетология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі

Т. Шарманов, М. Ахмет-Төре, Алматы, 1998 ж.

Емдеу туралы ойлар

Т. Шарманов, А. Т. Шарманов, Алматы, 1995 ж

Зерттеу бұрынғы Одақ республикаларында Денсаулық сақтау дағдарысына әкелген жағдайларға талдау жасайды, дағдарыстан шығу және жаңа жағдайда медициналық қызмет көрсету жолдары ұсынылады

Қымыз бен шұбаттың емдік қасиеттері

Т. ш. Шарманов, Ә. қ. Жанғабылов, Алматы, 1991 ж

Емдік-диеталық зерттеу деректері ұсынылған. Қымыз, шұбат, бие және түйе сүтінің физикалық-химиялық қасиеттері, олардың емдік әсерінің жаңа механизмдері сипатталған. Ішкі ағзалардың әртүрлі созылмалы ауруларын емдеу схемалары ұсынылған.

[:]